Me datë 16 nëntor në ambientet e Unionit të Turizmit të Kosovës u organizuar tryezë e rrumbullakët ku u prezantua GROW, projekti më i ri nga Fondacioni i Milleniumit të Kosovës dhe Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit, në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore. Projekti synon të promovojë rëndësinë e investimeve në energji të rinovueshme dhe efiçiencë të energjisë. Ekipi i projektit shpalosi benefitet e këtyre investimeve por edhe informoi anëtarët e unionit për mbështetjen e mundshme teknike që bizneset mund ta marrin për t’i përgaditur projektet e tyre investuese për financim.
On November 16, in the premises of the Kosovo Tourism Union was organized a round table where GROW was presented, the latest project from the Kosovo Millennium Foundation and the Millennium Challenge Corporation, in cooperation with the Kosovo Credit Guarantee Fund. The project aims to promote the importance of investments in renewable energy and energy efficiency. The project team outlined the benefits of these investments but also informed union members about possible technical support that businesses can receive to prepare their project investments for financing.